clock menu more-arrow no yes

Filed under:

Cross country champions crowned

The start of the 5A girls cross country state championship at Sugar House Park Wednesday.
The start of the 5A girls cross country state championship at Sugar House Park Wednesday.
Ravell Call, Deseret Morning News

Prep cross country winners

TEAM CHAMPIONS

CLASS . . . . GIRLS . . . . BOYS

1A . . . . St. Joseph . . . . St. Joseph

2A . . . . Millard . . . . Parowan

3A . . . . Cedar . . . . Ogden

4A . . . . Mountain View . . . . Timpview

5A . . . . Davis . . . . Davis

TOP OVERALL TIMES

1. . . . . Hailey Knettles, . . . . Luke Puskedra,

. . . . Judge, 18:25.4 . . . . Judge, 14:54.6

2. . . . . Natalie Haws, . . . . Stephen Clark,

. . . . Davis, 18:27.8 . . . . Skyline, 15:23.5

3. . . . . Shalaya Kipp, . . . . Jonathan Nelson,

. . . . Skyline, 18:28.2 . . . . Timpview, 15:49.5